rồi sẽ tìm được người cần tìm thôi mà, đừng vội, đừng gấp, sẽ hỏng đấy…